SÂN BAY TUY HÒA – PHÚ YÊN

Tổng quan

Dự án xây dựng sân bay Tuy Hòa - Phú Yên được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2013

Quá trình của ddc group