CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật dữ liệu (Sau đây gọi tắt là “Chính sách”) hiển thị dưới đây quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng và các công ty con, công ty liên kết (Sau đây gọi tắt là “Đại Dũng” hoặc “chúng tôi”) và Khách hàng (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng” hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp các sản phẩm, hoạt động mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ giữa Đại Dũng và Khách hàng. Bằng thao tác nhấp vào nút đăng ký và thực hiện thủ tục đăng ký hoặc “Đồng ý với tất cả nội dung của Chính sách” hoặc các nội dung tương tự, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Chính sách.

Daidung.com cam kết sẽ bảo mật những dữ liệu mang tính riêng tư của Khách hàng và tuân thủ mọi quy định của pháp luật có liên quan về việc bảo mật dữ liệu. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật dữ liệu” này để hiểu hơn những cam kết mà daidung.com thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách này áp dụng cho toàn bộ Khách hàng sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi Đại Dũng.

 1. Sự chấp thuận
 • Bất kì việc đăng ký, đăng nhập, truy cập và sử dụng website daidung.com của bạn và hành động cung cấp các thông tin, dữ liệu cần thiết của bạn để được sử dụng website này và các website liên kết khác do Đại Dũng quản lý (nếu có) được hiểu là bạn đã chấp nhận Chính sách này, đồng thời tự nguyện đồng ý và trao cho Đại Dũng các dữ liệu của bạn.
 • Bằng việc trao cho Đại Dũng dữ liệu cá nhân của bạn thông qua sử dụng website daidung.com bạn đồng ý rằng, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, xử lý như được nêu trong Chính sách này và các quy định khác có liên quan (nếu có) của Đại Dũng.
 • Trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo mục đích trong Thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Đại Dũng bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Đại Dũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Khách hàng sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân được nêu trong Chính sách này được hiểu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Đại Dũng bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Đại Dũng khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này và các chính sách khác có liên quan được đăng tải công khai, thường xuyên trên website daidung.com để được cập nhật nội dung mới nhất; đồng thời, việc này đảm bảo Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của Đại Dũng và chấp nhận Chính sách này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.
 1. Mục đích xử lý dữ liệu các nhân Khách hàng

Đại Dũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cung cấp, tiếp thị sản phẩm dịch vụ; thực hiện chăm sóc khách hàng;
 • Gửi thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm và thông tin có liên quan đến nhu cầu của Khách hàng;
 • Sử dụng, phân tích các dữ liệu của Khách hàng để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Khách hàng;
 • Trả lời câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng.
 • Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích;
 • Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Khách hàng có thể chọn;
 • Quản lý nội dung, khảo sát hoặc các tính năng khác website daidung.com;
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 • Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;
 • Tạo cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của Đại Dũng;
 • Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Đại Dũng;
 • Các mục đích khác theo thỏa thuận liên quan khi Khách hàng tham gia/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Đại Dũng;
 • Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của Đại Dũng; và
 • Theo bất kỳ cách thức nào khác mà Đại Dũng thông báo cho Khách hàng, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.
 1. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Loại dữ liệu cá nhân mà Đại Dũng xử lý sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

 • Dữ liệu cá nhân cơ bản: bao gồm: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh); số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: bao gồm: quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 • Trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, Đại Dũng có thể thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân khác của Khách Hàng theo quy định của pháp luật.
 1. Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân Khách hàng

Đại Dũng thu thập dữ liệu cá nhân Khách hàng qua các nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp cho Đại Dũng: Đó là các dữ liệu cá nhân hay kinh doanh Khách hàng cung cấp cho Đại Dũng thông qua việc đăng ký sử dụng website com và các hành động khác trong việc cung cấp sản phẩm giữa Đại Dũng và Khách hàng. Đại Dũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng truy cập website daidung.com hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua website daidung.com. Khi Khách hàng truy cập website daidung.com, Đại Dũng thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với website và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân.
 • Hợp đồng: việc ký kết hợp đồng yêu cầu Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân hay kinh doanh của bạn mà Đại Dũng cần để thực hiện đơn đặt hàng của bạn, thông tin bao gồm tên công ty, người đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty, địa chỉ giao hàng, mã khách hàng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.
 • Mẫu liên hệ trên website com: Khách hàng sẽ được yêu cầu điền thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website daidung.com, việc cung cấp thông tin trên các trường điền dữ liệu cá nhân hay kinh doanh luôn diễn ra tự nguyện. Những thông tin cần thiết cho quá trình liên lạc sẽ được kí hiệu bằng dấu ‘*’. Đại Dũng chỉ sử dụng các thông tin đó theo đúng mục đích quy định.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: Đại Dũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng liên hệ với Đại Dũng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng của Đại Dũng.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Đại Dũng có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối, bao gồm:
 • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
 • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
 • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
 • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
 • Các phương tiện khác: Đại Dũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với Đại Dũng thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ các nguồn hợp pháp khác: Đại Dũng có thể sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.
 1. Lưu trữ dữ liệu

Đại Dũng sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Đại Dũng cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi pháp luật yêu cầu.

 1. Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trên website com được Đại Dũng cam kết bảo mật một cách an toàn, và đảm bảo các quyền của Khách hàng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Đại Dũng duy trì các biện pháp kỹ thuật và thực hiện cập nhật để đảm bảo tính bảo mật của hoạt động xử lý dữ liệu, đặc biệt là để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các rủi ro trong quá trình truyền dữ liệu và không bị các bên thứ ba trái phép biết đến. Tuy nhiên, Đại Dũng lưu ý rằng, việc xử lý dữ liệu cá nhân thông qua hệ thống điện tử, internet và các giải pháp công nghệ thông tin khác sẽ không thể có sự bảo mật, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là khi dữ liệu cá nhân của Khách hàng được xử lý và truyền đến hệ thống của Đại Dũng hoặc của bên thứ ba cung cấp dịch vụ mà Khách hàng có thể sử dụng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dữ liệu cá nhân mà Khách hàng gửi cho Đại Dũng đều được gửi một cách an toàn. Hơn nữa, Đại Dũng cũng khuyến nghị Khách hàng thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân (bao gồm thông tin về tài khoản và giao dịch của Khách hàng) và không vô tình chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin này cho bất kỳ người nào không được phép.
 • Đại Dũng sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự chấp thuận của bạn theo quy định pháp luật, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
 • Công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết (nếu có),nhân viên, người lao động của Đại Dũng.
 • Người nhận bên ngoài Đại Dũng, bao gồm các nhà đầu tư, nhà cung cấp, đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, và toàn bộ hoặc bất kỳ bên nào khác có quan hệ hợp tác với Đại Dũng mà Đại Dũng đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Khách hàng;
 • Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần hoặc tài sản của Đại Dũng (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), Đại Dũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là Đại Dũng đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 • Các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền được phép hoặc yêu cầu Đại Dũng phải tiết lộ theo quy định và thực thi trách nhiệm.
 • Bên thứ ba khác mà Đại Dũng nhận thấy cần thiết để đáp ứng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Khách Hàng.
 • Các trường hợp xử lý dữ liệu các nhân không cần sự đồng ý của Khách hàng theo quy định pháp luật
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Đại Dũng sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu

Mọi dữ liệu sẽ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Mã số doanh nghiệp: 0301932246

Trụ sở chính: Lô số 38  Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu: marketing@daidung.vn

 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân mà Đại Dũng thu thập
 • Quyền của Khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu:

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Khách hàng với tư cách chủ thể dữ liệu được quyền

 • Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Quyền xóa dữ liệu hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
 • Quyền cung cấp dữ liệu: yêu cầu Đại Dũng cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: phản đối Đại Dũng xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.
 • Quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định.

Khi có các yêu cầu về liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Đại Dũng sẽ xem xét yêu cầu của Khách hàng để cân nhắc và quyết định thực hiện dựa trên tính hợp pháp và hợp lệ trong khoảng thời gian quy định.

 • Nghĩa vụ của Khách hàng khi cung cấp dữ liệu cá nhân:
 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại
 • Khi có bất kỳ khiếu nại nào liên quan quan đến Chính sách này và các chính sách có liên quan, bạn có thể thực hiện liên hệ đến cho Đại Dũng qua thông tin nêu tại Mục 7 trên đây để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý khiếu nại.
 • Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Đại Dũng sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Đại Dũng vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Đại Dũng và Khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng và đảm bảo quyền lợi cho các bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận và/hoặc được giải quyết khiếu nại như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc đến cơ quan giải quyết có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam, mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách bảo mật này và các chính sách có liên quan giữa Đại Dũng và Khách hàng sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy tắc tố tụng trọng tài của V Các bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của VIAC.
 1. Cam kết khác
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Đại Dũng sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Quá trình sử dụng website, tùy vào thời điểm Đại Dũng có thể thu thập và quản lý yêu cầu bạn khi sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân, của công ty của bạn (nếu bạn là tổ chức) và/hoặc các thông tin, dữ liệu khác mà Đại Dũng nhận thấy Khách hàng phải cung cấp để Đại Dũng có thể kiểm tra và cung cấp dịch vụ, hàng hóa tốt nhất.
 • Trong phạm vi trách nhiệm của Đại Dũng, Đại Dũng không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng nếu xét thấy tất cả dữ liệu cá nhân của Khách hàng đã cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác và/hoặc giả mạo. Đại Dũng cũng đồng thời có quyền thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ website và/hoặc ngăn chặn các thiệt hại xảy ra bằng cách xóa bỏ dữ liệu của Khách hàng vĩnh viễn trên hệ thống và/hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý như khiếu nại, khởi kiện, … đến cơ quan có thẩm quyền nếu hành vi này xâm phạm đến quyền, lợi ích của Đại Dũng hoặc những người khác.
 • Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Đại Dũng rất hoan nghênh và đánh giá cao các câu hỏi, những đóng góp và phản hồi của Khách hàng về vấn liên quan đến Chính sách này hoặc bất kỳ chính sách, nội dung nào tương tự của đã được công bố.
 • Nếu muốn đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên lạc với Đại Dũng thông tin liên hệ sau: marketing@daidung.vn

Hiệu lực:

Ban hành bởi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng

Ngày hiệu lực: 25/10/2023

Liên hệ với DDC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua marketing@daidung.com